Raad van State onderschrijft conclusies BVA

Raad van State onderschrijft conclusies BVA

 • Datum: 16/05/2017

In de gemeente Woerden bestaan plannen om het recreatieve knooppunt Oortjespad in het Groene Hart uit te breiden. Mede om de onbetaalde recreatie in stand te kunnen houden en te kunnen beheren is een uitbreiding gepland voor het multifunctionele recreatiecentrum Kameryck. Het is juist deze ontwikkeling die bij belanghebbenden heeft geleid tot bezwaar. Zij vrezen voor parkeeroverlast en verkeersonveiligheid als gevolg van de verwachte toename van bezoekers. Wij hebben Kameryck en recreatieschap Stichtse Groenlanden als belanghebbenden en de gemeente Woerden ondersteund in het verkeerskundig onderbouwen van het bestemmingsplan. Het ging hierbij niet alleen om de parkeervraag die zou ontstaan als gevolg van de uitbreiding, maar ook om de wijze waarop het verkeer in reguliere situaties en op piekmomenten via het Oortjespad kan worden afgewikkeld. Hoewel de bezwaren omvangrijk waren heeft de Raad van State, mede door de gedegen verkeerskundige onderbouwing, uiteindelijk een positieve uitspraak gedaan voor de gemeente Woerden en de initiatiefnemer Kameryck.

 

 

Beperken verkeersoverlast centrum Hasselt

Beperken verkeersoverlast centrum Hasselt

 • Datum: 19/04/2017

Door de bewoners en ondernemers in het centrum van Hasselt wordt geklaagd over het grote aandeel doorgaand verkeer door het centrum van Hasselt. De gemeente Zwartewaterland overweegt nu om maatregelen te treffen om deze ongewenste verkeersbewegingen tegen te gaan, maar wil uiteraard ook inzicht in mogelijke negatieve bijeffecten van maateregelen. Hierbij spelen niet alleen de mogelijke maatregelen in het centrum van Hasselt een rol, maar ook de maatregelen die de provincie Overijssel op de N331 (de provinciale weg door Hasselt) wil treffen. De huidige planvorming voorziet onder andere in het wijzigen van de (onvolledige) ongelijkvloerse aansluiting van de N331 op de N759 in een (turbo)rotonde en het realiseren van een nieuwe afrit op de N331 ter hoogte van de Van Nahuysweg. Op basis van een in het voorjaar van 2017 door BVA uitgevoerd kentekenonderzoek op een groot aantal locaties is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek brengen wij nu de effecten van diverse maatregelenvarianten in beeld, op basis waarvan het gemeentebestuur van Zwartewaterland een afgewogen beslissing kan nemen over de gewenste maatregelen.

 

 

BVA Verhuisd

BVA Verhuisd

 • Datum: 06/02/2017

BVA Verkeersadviezen is verhuisd. Nog steeds in Zwolle maar nu….Perfect bereikbaar….tegenover het NS Station, 5 minuten van de A28 en parkeren op 2 minuten lopen. Wat niet is veranderd zijn onze betrokken en gedreven adviseurs, die u graag helpen met uw verkeers- en mobiliteitsopgaven. Nieuwsgierig? U bent altijd van harte welkom voor een bezoek aan ons nieuwe pand!

Adres:
BVA Verkeersadviezen
Stationsplein 6
8011 CW Zwolle
info@bvaverkeer.nl

 

 

Westsingel – Rijksweg, gemeente Duiven

Westsingel – Rijksweg, gemeente Duiven

 • Datum: 25/01/2017

Het kruispunt Westsingel – Rijksweg maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van de gemeente Duiven. Het kruispunt is daarnaast ook een belangrijk uitwisselpunt voor grote aantallen fietsers tussen Duiven en Westervoort en Duiven en het regionale bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. De gemeente Duiven wil de kwaliteit van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid verder verbeteren. In 2018 staat er een grootschalig onderhoud voor het kruispunt Westsingel – Rijksweg in de gemeente Duiven gepland. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de meest optimale kruispuntinrichting, daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve verbindingsstructuren voor het fietsnetwerk. Onderdeel van de variantenstudie vormt ook het betrekken van de meningen van de verschillende belanghebbenden binnen de gemeente. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Moeten de huidige ligging van de fietspaden behouden blijven? Moeten er andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het combineren van rijbanen? Is een fietstunnel of -brug een logisch en haalbaar alternatief om de veiligheid en het comfort te verbeteren? Is een VRI sowieso wel de geëigende vorm van het kruispunt?

 

 

Verkenning parkeren Amsterdam Arena

Verkenning parkeren Amsterdam Arena

 • Datum: 10/01/2017

De Amsterdam Arena, meerdere concerthallen, een winkelboulevard, horeca en andere voorzieningen maken dat dit unieke gebied in Amsterdam een bijzondere parkeerbehoefte en bijbehorende verkeersbeeld heeft. Er zijn dagen waarop de grenzen van de bereikbaarheid in en rondom het gebied worden bereikt. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gebied leiden mogelijk tot een substantiële afname van de parkeercapaciteit. De vraag is nu hoe hier mee om te gaan? Geheel of gedeeltelijk compenseren? Maar waar? Ombuigen van de vraag naar parkeerplaatsen? Maar hoe? Interessante vragen waar wij de komende periode in opdracht van de gemeente Amsterdam antwoord op gaan geven. De verkenning behelst onder meer een uitgebreide consultatie van de stakeholders in het gebied. We inventariseren de wijze waarop andere vergelijkbare gebieden omgaan met de druk op het parkeerareaal en de bijbehorende infrastructuur. E ontwikkelingen op basis van KPI’s kansrijke oplossingen en werken die uit in scenario’s (inclusief ideeënatelier).

 

 

Monitoring Mobiliteit Zuidas

Monitoring Mobiliteit Zuidas

 • Datum: 22/12/2016

Op de Zuidas in Amsterdam is de bereikbaarheid van groot belang gezien de vele bedrijven en andere bestemmingen en de grootschalige plannen voor aanleg van het ZuidasDOK. Wij denken en helpen mee aan het monitoren van de bereikbaarheid. Begin 2016 is hierin een belangrijke stap gezet. Er is gezamenlijk nagedacht over het benoemen van bereikbaarheidsindicatoren die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de mobiliteit blijvend te volgen.

De werkgroep onderzoek en monitoring streeft er nu naar om de eerdere studie naar bereikbaarheidsindicatoren verder aan te scherpen en aan te vullen tot een Monitoringsplan+. Het plan zal onder meer een overzicht van te monitoren indicatoren bevatten. Het Monitoringsplan+ moet tevens heldere afspraken bevatten over welke vervolgstappen worden genomen indien kwaliteitsindicatoren significant achterblijven op de gestelde doelen. Het gaat hierbij niet alleen om acties vanuit de gemeente maar tevens vanuit het bedrijfsleven en andere actoren in het gebied zoals de projectorganisatie ZuidasDOK. Kortom: we werken de komende periode aan een instrument dat:
• een accuraat beeld geeft van het gebruik van de infrastructuur, de inzet van bedrijven om gewenste transitie naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen en de tevredenheid van het gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten.
• voldoende basis geeft om relaties en verbanden te leggen. Zodat ook beter inzichtelijk is op welke manier de (financiële) middelen ingezet kunnen worden.
• leidt tot heldere vervolgacties indien gestelde doelen ten aanzien van de kwaliteit niet gehaald (dreigen) te worden. Het monitoringsinstrument vormt daarmee de basis voor actieplannen van de Taskforce, eventueel aangevuld met uitkomsten van de verkeersstudie.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Herinrichting Rollandslaan Haarlem

Herinrichting Rollandslaan Haarlem

 • Datum: 24/11/2016

De Rollandslaan is een 30km-weg in een woonwijk. Door de ligging centraal in de wijk fungeert de Rollandslaan als doorsteek van en naar de Ramplaan. Er rijdt ook een bus.
De gemeente wil graag de Rollandslaan herinrichten, om de verkeersveiligheid te verbeteren. BVA Verkeersadviezen begeleidt het proces, zoals we al eerder ook deden voor de Churchilllaan. Dat betekent dat we in nauwe samenwerking met de bewoners, verenigd in het comité verkeersveiligheid Rollandslaan, op zoek gaan naar de optimale inrichting. Die moet recht doen aan de verschillende functies van de straat, maar vooral de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeente Haarlem is van begin af aan betrokken bij het project en kan op basis van de input van bewoners en BVA de uiteindelijke herinrichting vormgeven.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

 

 

Parkeren rond brede school Halfweg

Parkeren rond brede school Halfweg

 • Datum: 09/11/2016

Wij zijn gevraagd om mee te denken over het parkeren rond de brede school in Halfweg. Daarbij gaat het om het aantal parkeerplekken voor alle belanghebbenden, maar ook om hoe het gebied het meest efficient en effectief kan worden ingericht. De situatie is complex omdat de ruimte zeer schaars is, maar ook omdat er op deze school veel leerlingen vanuit Amsterdam komen. Deze leerlingen worden met de auto gebracht en het is moeilijk om daar een alternatief voor te vinden. We leveren uiteindelijk een concreet voorstel op voor de herinrichting van het invloedsgebied van de school.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

 • Datum: 24/10/2016

De gemeente Ommen voert de volgende werkzaamheden uit:
- de Zeesserweg in Ommen wordt ingericht als fietsstraat en de voorrangsregeling wordt opgeheven;
- een parkeerverbod wordt ingesteld op een deel van de Wilhelminastraat;
- de rijrichting van het eenrichtingsverkeer op Schapenallee wordt gewijzigd;
- een stopverbod wordt ingesteld in de schoolzone aan De Schammelte.

Een aantal van de voorgenomen maatregelen vereisen het opstellen van een verkeersbesluit. Daarbij ondersteunden wij de gemeente. Dat betekent dat wij snel en accuraat de volgende stappen doorlopen:
- Doorspreken inrichtingsplan zodat wij een goed begrip krijgen waarom de verkeerssituatie gewijzigd wordt en zodat we de keuzes die daarin gemaakt zijn kunnen onderbouwen in het besluit;
- Veldinventarisatie huidige bebording in betreffende gebied;
- Uitwerken concept verkeersbesluit;
- Opstellen bebordingsplan dat aansluit op verkeersbesluit;
- Verkeersbesluit en bebordingsplan gezamenlijk bespreken;
- Definitief maken van het verkeersbesluit.

Met deze stappen zorgen we voor één of meer kant en klare verkeersbesluiten die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Marjoke Seidel

Marjoke Seidel

 • Datum: 11/10/2016

In oktober is Marjoke Seidel bij ons begonnen. Marjoke is 26 jaar en is twee jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding verkeerskunde in Leeuwarden. De afgelopen 1,5 jaar werkte Marjoke als adviseur verkeer en geluid bij Rho Adviseurs in Rotterdam. Daar hield zij zich bezig met de inpassing van het verkeersaspect in grotere ruimtelijke plannen. Omdat ze zich verder wilde ontwikkelen én iets dichter bij huis wilde gaan werken, zagen wij in Marjoke een goede toevoeging aan ons bureau. Zij heeft veel zin in wat de nieuwe baan gaat brengen en wij zijn blij met deze nieuwe collega.

Marjoke mailen? Dat kan hier.

 

 

Spoorwegovergang station Nunspeet

Spoorwegovergang station Nunspeet

 • Datum: 06/10/2016

De Elspeterweg is een belangrijke uitvalsweg tussen Nunspeet en de snelweg. Vlakbij NS-station Nunspeet kruist deze het spoor. Dat levert de nodige problemen op op het gebied van doorstroming en veiligheid. De gemeente Nunspeet heeft ons gevraagd om in het kader van het Landelijk Verbeterplan Overwegen (LVO) een analyse uit te voeren van de situatie ter plekke. Daarvoor voeren we video-observaties uit, brengen we de verschillende belangen in kaart en verkennen we de mogelijkheden om de spoorkruising anders in te richten. Dat leidt uiteindelijk tot ene Plan van Aanpak om de meest kansrijke oplossing uit te gaan voeren. Daarbij is het van belang dat de oplossing ook financieel haalbaar is voor de gemeente; een tunnel is dus niet per se de optimale oplossing.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

 • Datum: 21/09/2016

BVA gaat het nieuwe verkeersstructuurplan van de gemeente Lochem maken. We zijn erg enthousiast over de ambities van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. We begeleiden de gemeente zowel procesmatig als inhoudelijk bij de afweging tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:
• Wat is het ‘droombeeld’ over de wijze waarop bewoners, bezoekers en bedrijfsverkeer zich van A naar B verplaatsten en welke rol heeft de fiets, het openbaar vervoer en (vracht)autoverkeer daarin?
• Welke aanvullende structuur(maatregelen) zijn wenselijk, naast de realisatie van de noordelijke randweg, om het centrumgebied van Lochem te laten voldoen aan de gestelde ambities ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid?
• Hoe zorgen we dat ouderen op een veilige manier mobiel kunnen blijven?
• Gaat het wijzigen van verkeersstromen van autoverkeer goed samen met het realiseren van veilige schoolomgevingen en bijbehorende school-thuis routes?
• Op welke manier kan het vrachtverkeer en het openbaar vervoer op een zorgvuldige manier door Lochem rijden waarbij de het centrumgebied goed bereikbaar blijft maar de overlast minimaal is?

Wij zorgen dat de verschillende belanghebbenden enerzijds goed gehoord worden, en anderzijds dat zij open (gaan) staan voor de belangen en behoeften van anderen. Dit alles om samen, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, weloverwogen keuzes te maken.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Projectleiding N381 Friesland

Projectleiding N381 Friesland

 • Datum: 01/09/2016

Al vele jaren is Peter Kroeze namens ons betrokken bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg wordt volledig aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. Peter is daarbij projectleider. Bijzonder aan het project is dat er veel extra aandacht wordt besteed aan de inpassing van de weg in het cultuurhistorische landschap. Kunstwerken worden afgewerkt met hoogwaardige materialen, nieuwe ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd. Buiten het werk aan de weg zelf vallen er ook tientallen compensatiemaatregelen binnen het project. Dat varieert van de herinrichting van binnenkomse pleinen in de dorpen langs de weg tot het afwaarderen en opnieuw bestraten van het oude tracé van de N381. Op 31 augustus bezochten we met het hele bedrijf de werkzaamheden en de prachtige omgeving met een bustour en een fietstocht.

Meer informatie? Mail Peter Kroeze

 

 

Soerelseweg Heerde

Soerelseweg Heerde

 • Datum: 28/07/2016

Wij voerden onderzoek uit naar de mogelijkheden effecten van het openstellen van de Soerelseweg voor autoverkeer in twee richtingen. De aanleiding was dat er tijdens afsluitingen van de Dorpsstraat een alternatief moet zijn voor het autoverkeer. Het idee was dan om de Soerelseweg altijd tweerichtingen te maken. Dit betekent echter nogal wat, ten eerste omdat de Soerelseweg maar 5 meter breed is, maar ook omdat de verkeersstructuur van het centrum is gebaseerd op een systeem van eenrichtingswegen. Wij rekenden enkele circulatievarianten in het centrum door en voerden een kleine telling uit om het verkeersmodel te controleren. Op die manier kregen we inzicht in de nieuwe routes en konden we zien of de Soerelseweg het extra verkeer aankan.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

 

 

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

 • Datum: 04/07/2016

Voor de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof in Haarlem hebben we een herinrichtingsplan opgesteld. De wijkraad nam dit initiatief omdat de wijk nog steeds niet was ingericht als 30 km/uur zone en de gemeente een en ander op de lange baan schoof en koppelde aan rioleringswerkzaamheden, die dan weer wel en dan weer niet noodzakelijk waren. Het plan voorzag in een trapsgewijze opbouw van maatregelen, waarbij in eerste instantie met zeer geringe kosten de meest noodzakelijke maatregelen getroffen konden worden en dit vervolgens in stappen verder kon worden uitgebouwd. Dit plan heeft de wijkraad aan de gemeente gepresenteerd en het plan viel bij de gemeente in goede aarde. Mede reden waarom de gemeente Haarlem ons nu heeft gevraagd het schetsplan verder uit te werken en daarnaast de communicatie met alle belanghebbenden te verzorgen. Voor de geïnteresseerden is de planvorming van de wijkraad te vinden in onze projectenbank . Een artikel over dit project verscheen op Verkeersnet.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

 

 

Verkeersplan Raalte

Verkeersplan Raalte

 • Datum: 14/06/2016

Voor de gemeente Raalte maken we het nieuwe verkeersplan met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het gaat om een actualisering/bijsturing van het bestaande GVVP uit 2004, met daarin enkele nieuwe accenten. Dit vormt uiteindelijk een goede basis voor het nog op te stellen omgevingsplan.

Bij het opstellen van het verkeersplan evalueren we het staande beleid en betrekken we de verschillende stakeholders in het gebied. Op deze manier krijgen we goed beeld van de problematiek en komen we tot een breed gedragen en realistisch (uitvoerings)plan. De planning is om in oktober het nieuwe plan voor te leggen aan het College en de Gemeenteraad.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

 • Datum: 26/05/2016

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in nieuwbouw- en bestaande gebieden. Nu er een goede basis is om de kwaliteit van het parkeren te toetsen, is het moment aangebroken om de knelpunten ten aanzien van parkeren helder in kaart te brengen en de verschillende oplossingsmogelijkheden nader te verkennen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een uitvoeringsplan parkeren op te stellen. De opdracht bestaat uit het uitvoeren en analyseren van een parkeeronderzoek voor de kern Halfweg-zuid, het vaststellen van de knelpunten en het formuleren van oplossingsrichtingen. In samenwerking met de belanghebbenden stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op om de parkeersituatie verder te verbeteren.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

 

 

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

 • Datum: 28/04/2016

In Halfweg zijn er plannen om een outletcenter te realiseren ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Naast de outlet zal er ook een supermarkt worden gerealiseerd en er zijn ook nog mogelijkheden om andere voorzieningen op deze locatie te bouwen. Voor de realisatie van de supermarkt en het outletcenter zijn de omgevingsvergunningen al verleend. Punt van discussie en nadere uitwerking is op dit moment nog de verkeersafwikkeling. En dan niet zozeer de afwikkeling op het terrein zelf, maar de ontsluiting van de totale ontwikkeling op het lokale wegennet. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt als beheerder van de lokale wegen uiteraard ook bij het planproces betrokken en dient als beheerder randvoorwaarden mee te geven voor het uiteindelijke ontwerp. Daarnaast dient de gemeente de uitkomsten van de berekeningen en ontwerpen te beoordelen en te toetsen. BVA Verkeersadviezen voorziet de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude van verkeerskundige ondersteuning en helpt de gemeente bij het maken van de juiste verkeerskundige keuzes voor een goede inpassing van het outletcenter in de omgeving.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

 

 

Wijkverkeersplannen Epe

Wijkverkeersplannen Epe

 • Datum: 13/04/2016

Epe gaat enkele verblijfsgebieden binnen en buiten de bebouwde kom overeenkomstig de Duurzaam Veilig principes inrichten als 30 of 60 km/uur zones. Wij zijn door de gemeente Epe gevraagd om het planproces hiervoor inhoudelijk en procedureel te begeleiden. Onze werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie van de kenmerken van de geselecteerde wijken, het organiseren van een informatieavond en workshop, het opstellen van de maatregelen om tot een duurzaam veilige inrichting te komen en het begeleiden van de definitieve planvorming. BVA Verkeersadviezen heeft de afgelopen jaren al meerdere van deze trajecten begeleid en uitgevoerd voor de gemeente Epe.

Meer informatie? Mail Peter-Jan Echten

 

 

Veiligheidssituatie Aaltenseweg Lichtenvoorde

Veiligheidssituatie Aaltenseweg Lichtenvoorde

 • Datum: 30/03/2016

Er bestaan plannen om aan de oostzijde van de kern Lichtenvoorde een nieuwe aansluiting te realiseren tussen de Oude Winterswijkseweg (N312) en de Hamelandweg (N313). Om de nieuwe verbinding mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Inmiddels is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen richten zich vooral op de gevolgen die de nieuwe aansluiting heeft op de verkeerssituatie op de Aaltenseweg. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de situatie onafhankelijk te beoordelen. Daarbij gaan wij in op een tweetal vragen. Allereerst maken wij inzichtelijk welk effect de nieuwe aansluiting van de Oude Winterswijkseweg op de Hamelandweg ter hoogte van de Groten Bos heeft op de verkeersbelasting op de Aaltenseweg. Daarnaast wordt vastgesteld of een wijziging in de verkeersveiligheidssituatie op de Aaltenseweg te verwachten is als gevolg van deze intensiteitswijzigingen.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Verkeersveiligheidsaudit Rondweg Lochem

Verkeersveiligheidsaudit Rondweg Lochem

 • Datum: 10/03/2016

We voeren in opdracht van de provincie Gelderland een verkeersveiligheidsaudit uit op het voorlopig ontwerp (VO) van de noordelijke rondweg Lochem. Dit betekent dat op basis van een ontwerpnota en categoriseringsplan het VO nauwgezet wordt beoordeeld op de (consistentie van de) wegencategorisering, het horizontaal en verticaal alignement, de dwarsprofielen, de vormgeving en inrichting van aansluitingen en kruispunten en tot slot de positie van en voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De audit wordt uitgevoerd door BVA Verkeersadviezen als gecertificeerd auditor.

Meer informatie? Mail Peter Kroeze

 

 

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

 • Datum: 29/02/2016

De gemeente Westervoort is samen met de gemeente Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland bezig met het voorbereiden van de realisering van een snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar (SFR F12). Ten aanzien van deze fietsroute is een keuze gemaakt voor het tracé dat de bedrijventerreinen (Nieuwgraaf en Centerpoort) verbindt en dat parallel aan de A12 loopt. Het Voorlopig Ontwerp van de route heeft geleid tot discussie over de tracékeuze binnen de kern van Westervoort. De gemeente Westervoort twijfelt over de verkeersveiligheid van de verkeerssituatie ter hoogte van het "tunneltje van Biddle" en heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verkeerskundige impact van het realiseren van de snelfietsroute over het beoogde tracé.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

 • Datum: 02/02/2016

Met ons zusterbedrijf in Vlaanderen evalueerden we scenario’s voor de heraanleg van de as Terhulpensesteenweg-Delleurlaan-Solvaylaan net buiten Brussel. Een belangrijke grootstedelijke verkeersas, die ook door de kern van Bosvoorde loopt en waarlangs ook scholen, kinderopvang, woningen, bedrijven en een station liggen. De heraanleg moet veiligheid en comfort voor fietsers, voetgangers en OV-gebruikers verbeteren, en ook de tram meer voorrang geven. Tegelijk moet het verkeer wel goed blijven lopen en de wijken bereikbaar blijven zonder sluipverkeer. Via microsimulatie evalueerden wij drie ontwerpscenario’s, opgebouwd rond diverse combinaties van rotonde- en VRI-oplossingen op drie complexe kruispunten. Geanimeerde filmpjes maakten duidelijk wat goed en minder goed werkte voor de diverse weggebruikers. Dit vulden we aan met een gedetailleerde kwalitatieve evaluatie van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De resultaten leverden tal van verhelderende inzichten aan, waarmee het Gewest aan de slag kan voor een definitief ontwerp.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

 

 

Verkeersbesluit centrum Ommen

Verkeersbesluit centrum Ommen

 • Datum: 15/01/2016

Een kleinere klus, maar illustratief voor iets wat we vaker doen: We hielpen de gemeente Ommen met het opstellen van verkeersbesluiten voor de veranderende verkeerssituatie in het centrumgebied van Ommen. Het betrof hier een besluit met enige complexiteit; meerdere maatregelen in een relatief groot gebied werden in Ommen gecombineerd en meerdere doelgroepen worden door het besluit geraakt. Wij spraken alle plannen in detail door met de gemeente om alle informatie te verzamelen over de redenen die meegespeeld hebben bij de herinrichting en achterliggende keuzes. We beoordeelden het al bestaande bebordingsplan en stelden tenslotte de benodigde besluiten op, zodat deze klaar waren voor inspraak en besluitvorming.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

 

 

Verkeersstudie Nunspeet

Verkeersstudie Nunspeet

 • Datum: 21/12/2015

Het wegnemen van de verkeersdruk en bijbehorende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid rondom het stationsgebied vormt een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet overweegt de realisatie van een westelijke rondweg om de verkeersproblemen blijvend en voor alle belanghebbenden op te lossen. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente gevraagd om een antwoord te geven op de vraag of de aanleg van een westelijke rondweg (verkeerskundig) zinvol is, of de rondweg (planologisch/juridisch) ook daadwerkelijk kan en mag worden aangelegd en wat de kosten en projectrisico’s zijn. Om de effecten goed in te kunnen schatten heeft BVA Verkeersadviezen een pragmatische actualisatie van het gemeentelijke verkeersmodel uitgevoerd. In het verkennende onderzoek zijn uiteindelijk de voor- en nadelen van een viertal varianten bestudeerd, daarbij is samengewerkt met SoppeGundelachWitbreuk advocaten, Eco Consult en buro Hollema.

 

 

Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

 • Datum: 30/11/2015

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Er zijn diverse ontwikkelingen (zoals woningbouw) die ervoor zorgen dat hier wel behoefte aan is. Wij helpen de gemeente bij het formuleren van dit nieuwe parkeerbeleid. We hebben hierbij een praktische insteek; het parkeerbeleidsplan moet concrete en werkbare antwoorden geven en niet bestaan uit hoogdravende verhalen. We onderscheiden in het parkeerplan de bestaande situatie(s) en de nieuwe ontwikkelingen.

De werkzaamheden vallen uiteen in een inhoudelijke en een procesmatige component. Inhoudelijk gaat het om normering en de manier waarop met eventuele knelpunten wordt omgegaan. Procesmatig werken we met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van dorpsraad en ondernemers. Daarbuiten is er natuurlijk nauw overleg met de ambtenaren van de gemeente.

 

 

Passeerstroken Rechterensedijk Dalfsen

Passeerstroken Rechterensedijk Dalfsen

 • Datum: 30/10/2015

We hebben van de gemeente Dalfsen opdracht gekregen om een ontwerp te maken van passeerstroken op de Rechterensedijk in Dalfsen. De Rechterensedijk is een (ondergeschikte) verbindingsweg tussen Dalfsen en Ommen. De weg heeft een smal profiel met aan beide zijden bomen. Op de weg zijn de afgelopen jaren meerdere ernstige ongevallen gebeurd. De weg wordt nu een 60 km/uur weg met, op het deel waar het nu over gaat, passeerstroken. Het gaat niet alleen om de vormgeving (lengte en breedte), maar ook om het aantal en de onderlinge afstand van de passeerplaatsen. Daarnaast worden er kostenramingen gemaakt, landschappelijke effecten beoordeeld, sleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen te bepalen en er komt ook een 3D-animatie. Dit alles wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse andere partijen.

 

 

Bereikbaarheid centrum Raalte

Bereikbaarheid centrum Raalte

 • Datum: 14/10/2015

Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een lange-termijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. Voor het aspect ‘bereikbaarheid’ gaan wij nader onderzoek uitvoeren.
De belangrijkste onderzoeksvraag is wat de consequenties zijn van het weer openstellen van de Daggertsbrug voor gemotoriseerd verkeer. Deze brug is afgesloten vanwege verkeersveiligheid en milieu en er zijn alternatieve routes beschikbaar. Toch is het idee dat de bereikbaarheid van de oostzijde van het centrum te wensen overlaat. Wij zullen aangeven wat openstelling betekent voor milieu en verkeersveiligheid, wat er voor (civieltechnische) maatregelen nodig zijn en wat daarvan ongeveer de kosten zijn.

We plaatsen hiervoor eerst de opgave in perspectief. Wat is goede bereikbaarheid? Moet daarvoor een centrumring per se gesloten zijn? Wat is er in de huidige situatie precies slecht en waarom? We organiseren onder andere een ronde-tafel bijeenkomst en koppelen onze bevindingen steeds terug aan het bestuur. Uiteindelijk werken we toe naar een afweging tussen de verschillende mogelijke maatregelen, waar het openstellen van de brug er slechts één van is. Met deze uitkomst kan Raalte verder.

 

 

Parkeerbeleidsplan Gennep

Parkeerbeleidsplan Gennep

 • Datum: 30/09/2015

Wij gaan de gemeente Gennep helpen bij het opstellen van een parkeerbeleidsplan. We streven daarbij niet naar hoogdravende beleidsverhalen, maar naar een concreet antwoord op de vragen van de gemeente. Zo is in de Gennepse situatie een sturend parkeerbeleid gericht op sterke beïnvloeding van vervoerwijzekeuze niet realistisch. Centrumbezoekers uit de kern zullen regelmatig de fiets gebruiken, vooral omdat het praktisch en snel is. Uit de omliggende kernen is de afstand al snel te groot. De auto pakken ligt dan voor de hand.
Het centrum van Gennep heeft een regionale functie. Daarvoor moet de autobereikbaarheid goed functioneren, dus goede parkeergelegenheid voor bezoekers (kort parkeren) op de juiste locatie met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Het aantal beschikbare plaatsen moet voldoende zijn om bezoekers te faciliteren, maar ook niet meer dan nodig. Het parkeerregime moet dit ondersteunen. Als het parkeerbeleid duidelijk is en effectief gericht op het beschikbaar houden van parkeerplaatsen, dan zal het op draagvlak bij bewoners en ondernemers kunnen rekenen. De participatie van bewoners en belanghebbenden loopt daarom als een rode draad door onze activiteiten heen.

 

 

Verkeersveiligheid Oldebroek West

Verkeersveiligheid Oldebroek West

 • Datum: 07/09/2015

Aan de westzijde van de kern Oldebroek wordt momenteel de woonwijk Oldebroek-West II gerealiseerd. In Fase 2 en 3 van de ontwikkeling van deze wijk wordt de ‘wijkontsluitingsweg’ De Hagen overgestoken. De Hagen vormt nu nog een soort randweg rond en deels door de wijk, met een 30 km/uur regime. Nu de wijk groeit, vindt men deze weg steeds onveiliger worden. Dat komt onder meer doordat kinderen oversteken tussen de geparkeerde auto’s, doordat kruisingen onvoldoende zicht hebben en er te hard gereden wordt. Wij zijn gevraagd de gemeente te helpen de situatie te verbeteren, voordat de wijk nog verder groeit. We gaan hiervoor eerst ter plekke te kijken en het gebruik van de weg inventariseren. Met die input zullen we voor elk van de problemen één of meer mogelijke oplossingen uitwerken.

 

 

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

 • Datum: 21/08/2015

Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen). We hebben hiervoor met Peter Kroeze een gecertificeerd auditor van het eerste uur in huis. Peter schreef ook mee aan diverse CROW-richtlijnen die een rol spelen bij een audit.
De afgelopen maanden beoordeelde hij onder meer situaties in Amsterdam (wat zijn de mogelijkheden om een parallelweg anders vorm te geven bij de ontwikkeling van enkele gebouwen?), Meppel (wordt er voldoende gedaan om de snelheid op de Jan Tooroplaan te remmen?) en Bodegraven-Reeuwijk (is de veiligheid van fietsers in een nieuw aan te leggen tunnel voldoende gewaarborgd?). In al deze gevallen biedt de audit diverse concrete aanknopingspunten voor verdere verbetering.

 

 

Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

 • Datum: 05/08/2015

De realisatie van de wijk Nieuwveense Landen aan de noordzijde van Meppel verloopt langzamer dan verwacht. Daarom heeft de gemeente Meppel er voor gekozen de wijk gefaseerd te ontwikkelen. Eind 2014 heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke varianten voor de aansluiting VOO-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld op de aspecten doorstroming, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Begin 2015 zijn op basis hiervan een aantal principekeuzes gemaakt over de te realiseren infrastructuur. De gemeente Meppel en de provincie Drenthe hebben ons nu gevraagd een verdere verdiepingsslag te maken om zo meer duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in verschillende situaties en over de robuustheid van oplossingen. Aspecten die naast de afwikkeling ook een rol spelen, zijn de ruimtebehoefte, realiseringskosten en de inpasbaarheid van de fietsroute tussen Nijeveen/Nieuwveense Landen en het centrum van Meppel. In totaal zijn vijf inrichtingsvarianten beoordeeld, waarbij tevens gebruik is gemaakt van een door BVA opgesteld dynamisch verkeersmodel.

 

 

Telprogramma Nijkerk 2015 - met fietstellingen

Telprogramma Nijkerk 2015 - met fietstellingen

 • Datum: 17/07/2015

BVA Verkeersadviezen voert sinds 2009 voor de gemeente Nijkerk een telprogramma uit om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren. Dit jaar hebben we aanvullend ook (zowel mechanisch als visueel) fietstellingen uitgevoerd. Daarbij ging het om de belangrijkste fietsstromen op een 17-tal locaties.

De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd op basis van een Google Maps overzichtskaart. Door een klik op een van de telpunten op de kaart wordt informatie weergegeven over dit telpunt, zoals de intensiteiten over de verschillende jaren, wegdektype, foto etc. Ook andere onderzoeksresultaten kunnen door middel van de applicatie worden gepubliceerd (bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, visuele tellingen etc.)

 

 

Effecten inperken parkeervoorzieningen centrum Elspeet

Effecten inperken parkeervoorzieningen centrum Elspeet

 • Datum: 08/07/2015

De gemeente Nunspeet heeft behoefte aan een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Daarnaast wil men inzicht in de kwaliteit van het parkeren indien de parkeercapaciteit wordt teruggebracht met circa 90 parkeerplaatsen. Het gaat daarbij om inzicht in de capaciteit, de bezettingsgraden en de parkeerduur op de maatgevende momenten op de verschillende locaties in het centrumgebied van Elspeet. BVA Verkeersadviezen heeft het benodigde parkeeronderzoek verzorgd en de effecten van de toekomstige situatie in beeld gebracht. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod nu en in de toekomst met elkaar in balans zijn. Het eindrapport vormt een goede onderbouwing voor de verdere (ruimtelijke) planvorming voor het centrumgebied van Elspeet.

 

 

Veiligheidsanalyse kruispunten Midden-Drenthe

Veiligheidsanalyse kruispunten Midden-Drenthe

 • Datum: 15/06/2015

Wij voeren een veiligheidsanalyse uit van kruispunten in de gemeente Midden Drenthe . Deze gemeente is van plan een viertal onveilige locaties te reconstrueren langs het Oranjekanaal. Buro Hollema is door de gemeente gevraagd voor de locaties een herinrichtingsplan op te stellen. Omdat het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk aspect is, is BVA verkeersadviezen hierbij betrokken. Wij doen een analyse van de verschillende locaties en denken mee in de zoektocht naar de meest gewenste, effectieve en kostenefficiënte maatregelen. De opdracht is vormgegeven als een verkeersveiligheidsaudit met Peter Kroeze als gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor.

 

 

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

 • Datum: 01/06/2015

Onlangs zijn wij benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen:
- Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg;
- Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg.
De kruispuntanalyse is gericht op een 3-tal varianten. De beoordeling richt zich op de voornaamste aspecten van Duurzaam Veilig (categorisering, ontwerp, vormgeving en inrichtingsaspecten, inpassing kwetsbare verkeersdeelnemers). Meer specifiek bekijken wij ook de veiligheid van het nabij gelegen busstation en het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd. Dit project betreft enkel de analyse van de veiligheid op de route.

 

 

Analyse parkeren centrum Wezep

Analyse parkeren centrum Wezep

 • Datum: 11/05/2015

De gemeente Oldebroek heeft ons opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek- en analyse voor het centrumgebied van Wezep. De resultaten van het parkeeronderzoek worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen om het winkelcentrum aan het Meidoornplein een kwaliteitsimpuls te geven. Onlangs zijn de plannen uit omstreeks 2007, weliswaar in enigszins afgeslankte vorm, weer tot leven geroepen. Belangrijk aspect binnen de planvorming is het parkeren van voertuigen van werknemers, bewoners en bezoekers. Op basis van de resultaten van het door ons uit te voeren onderzoek ontstaat een goed beeld van het huidige functioneren van het gebied voor zover het de parkeersituatie betreft. Daarnaast gaan wij op basis van het verkregen inzicht in de huidige parkeersituatie ook een prognose maken van de toekomstig te verwachten parkeervraag. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod in de toekomst met elkaar in balans zijn.

 

 

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Verminderen aansluitingen Heerderweg

 • Datum: 20/04/2015

De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan zijn de realisering/verbetering van vrijliggende fietspaden en het aanbrengen van een aantal middengeleiders.

Ook na het planproces en het opgestelde ontwerp is er, naast relatief veel erfaansluitingen, nog steeds sprake van veel (ondergeschikte) aansluitingen. De gemeente Epe wil voordat binnenkort tot reconstructie wordt overgegaan inzicht in de noodzaak van het handhaven van al deze aansluitingen. Met het beperken van (het gebruik van) aansluitingen kan mogelijk een nog verdere verbetering van de verkeersveiligheid worden bereikt BVA is gevraagd te onderzoeken in welke mate afsluitingen van zijwegen wenselijk en haalbaar zijn. Naast de inhoudelijk verkeerskundige aspecten is er in het planproces ook een belangrijke rol weggelegd voor de aanwonenden en belanghebbenden.

 

 

Verplaatsen toegang fabriek Rouveen

Verplaatsen toegang fabriek Rouveen

 • Datum: 08/04/2015

Zuivelfabriek CZ Rouveen is van plan de toegankelijkheid van de fabriek te verbeteren. De gedachte is om aan de achterzijde van het perceel een nieuwe toegang te realiseren op de Bisschopsweg. Vervolgens kan dan via deze weg naar Staphorst worden gereden, waardoor het vrachtverkeer niet langs de intensieve lintbebouwing rijdt wat de leefbaarheid ten goede komt. In de toekomst is aan de zuidzijde van Staphorst een nieuwe aansluiting op de A28 voorzien wat de bereikbaarheid van de fabriek sterk zal verbeteren.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd de effecten van het verplaatsen van de toegang van CZ van de Oude Rijksweg naar de Bisschopsstraat inzichtelijk te maken. Daartoe zijn gedurende langere perioden zowel visuele als mechanische tellingen verricht. Op basis van de geïnventariseerde verkeersstromen zijn vervolgens de effecten inzichtelijk gemaakt als gevolg van het verplaatsen van de bedrijfstoegang. Daarbij is tevens een toekomstscenario uitgewerkt. De effectenanalyse heeft zich gericht op de aspecten veiligheid, hinder (geluid) en beheer en onderhoud.

 

 

Onderbouwing bestemmingsplan Osdorp

Onderbouwing bestemmingsplan Osdorp

 • Datum: 23/03/2015

Aan de westzijde van Amsterdam, in Amsterdam Osdorp, bestaat het voornemen fun en leisure functies te vestigen. Het vigerende bestemmingsplan laat deze functies echter niet toe, waardoor wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Ten behoeve van de planologische motivering van deze wijziging is een aantal onderzoeken noodzakelijk. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de verkeerskundige onderbouwing en het bijbehorende onderzoek uit te voeren.

In hoofdlijnen geven wij voor de ruimtelijke onderbouwing inzicht in de omvang van de verkeersproductie waartoe de nieuwe ontwikkeling leidt en de mate waarin de toename van de verkeersbewegingen op een aanvaardbare manier kan worden afgewikkeld. Om deze vraag op een zorgvuldige manier te beantwoorden, bouwt BVA Verkeersadviezen een gedetailleerde microsimulatie van de verkeersstromen in het te ontwikkelen gebied en de belangrijkste ontsluitende wegen.


 

 

Microsimulatie Transferium Haren

Microsimulatie Transferium Haren

 • Datum: 09/03/2015

Het transferium in Haren is al enkele jaren in gebruik en is een doorslaand succes. Het parkeerterrein is op veel momenten voor (meer dan) 100% bezet en ook op omliggende locaties, vooral het braakliggende terrein ten noorden van de Vondellaan, worden gebruikt als parkeerplaats. Mede vanwege dit succes is er al enige tijd sprake van uitbreidingsplannen voor het transferium. In combinatie met deze uitbreiding bestaan er ook plannen aan de noordzijde van de Vondellaan een kantorenpark (Nesciopark) te realiseren.

Deze ontwikkelingen genereren extra verkeer waarmee een deel van het lokale wegennet van Haren belast zal worden. BVA Verkeersadviezen heeft in het verleden al meerdere berekeningen uitgevoerd naar de verkeerskundige consequenties hiervan. Recent zijn de plannen uitgewerkt in diverse civieltechnische ontwerpen. De voorlopig voorgestelde maatregelen leiden bij Rijkswaterstaat en de gemeente Haren echter tot de vraag of de gekozen ontwerpoplossingen wel toereikend is om het verkeer te faciliteren. Voor Rijkswaterstaat zijn hierbij vooral de eventuele wachtrijen op de afritten van de A28 relevant. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Haren gevraagd middels het opstellen van een microsimulatie inzichtelijk te maken of de verkeerstechnische ontwerpen op een zorgvuldige manier de bereikbaarheid waarborgen.

 

 

Stationsweg Ommen

Stationsweg Ommen

 • Datum: 23/02/2015

In 2012 is de Stationsweg in Ommen heringericht. Om het verblijfskarakter te accentueren is onder meer klinkerverharding toepast op de rijlopers. Sinds de herinrichting ontvangt de gemeente klachten van omwonenden met betrekking tot trillingen van het autoverkeer. De gemeente Ommen heeft in reactie op deze klachten een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de trillingshinder aan te pakken. Alvorens een besluit te nemen over aanvullende maatregelen op de Stationsweg, vraagt de gemeenteraad om een nadere beoordeling en onderlinge vergelijking van de gepresenteerde oplossingsalternatieven op het gebied van verkeersveiligheid.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd een heldere en zorgvuldige verkeerskundige vergelijking van de oplossingsvarianten op te stellen. Het aspect verkeersveiligheid is daartoe in enkele deelaspecten opgesplitst. Te denken valt aan het beschrijven van de verschillende tussen de varianten op het gebied van mate van snelheidsbeperking, verhogen van attentieniveau, comfort, veiligheidsbeleving en oversteekbaarheid. Hierbij dient de huidige situatie steeds als referentie. De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens het project gedeeld met de fietsersbond Ommen om zodoende ook het draagvlak voor de oplossingsvarianten vast te stellen en mee te nemen in de eindbeoordeling. Het onderzoek heeft geleid tot een overzichtelijke vergelijkingsmatrix inclusief een duidelijke onderbouwing van de waargenomen verschillen tussen de varianten.

 

 

Parkeerbeleid Gennep

Parkeerbeleid Gennep

 • Datum: 09/02/2015

De gemeente Gennep heeft BVA Verkeersadviezen opdracht verleend voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en de daarbij horende analyse. Onderzoek en analyse moeten inzicht geven in de ontwikkeling van de parkeerdruk, –duur en bijbehorende parkeermotieven voor de parkeervoorzieningen in het centrumgebied van Gennep.

Het vigerende parkeerbeleidsplan dateert uit 2007. Inmiddels zijn meerdere maatregelen uit het parkeerbeleidsplan uitgevoerd en is een herijking van het beleid gewenst. Het herijken van het beleid vereist een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde onderzoek vindt plaats vóór 1 maart 2015, en zal een goede onderbouwing gaan vormen voor de (ruimtelijke) planvorming in het nog te actualiseren Parkeerbeleidsplan Gennep.

 

 

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

 • Datum: 05/01/2015

Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een grote supermarkt. Al deze ontwikkelingen samen leiden tot enkele tienduizenden bezoekers per week.

Vanwege de grote verkeerskundige impact van deze ontwikkelingen heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd de plannen in het kader van de te verlenen omgevingsvergunning aan de projectontwikkelaar op alle verkeerskundige aspecten te beoordelen en de gemeente te adviseren over de parkeerproblematiek en de verkeersafwikkeling.

 

 

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

 • Datum: 11/12/2014

In het begin van 2014 is het parkeerregime in het centrumgebied van Coevorden gewijzigd. In een deel van het centrum is een parkeerschijfzone van kracht geworden, waarin van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 18.00 uur maximaal 2 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd. Doel van de doorgevoerde maatregelen is het bieden van meer ruimte aan (kort parkerende) winkelbezoekers. Wij hebben de effecten op straat door middel van een parkeerduuronderzoek enige tijd geleden al in beeld gebracht. De gemeente Coevorden heeft ons nu gevraagd de mening van ondernemers, bewoners en centrumbezoekers te achterhalen. Hiervoor hebben wij een enquête uitgevoerd onder de genoemde groepen. De bewoners en winkeliers zijn schriftelijk geënquêteerd en bij de bezoekers is een mondelinge enquête afgenomen. De resultaten uit het parkeeronderzoek en de enquête maken beide onderdeel uit van de evaluatie van de ingestelde parkeerschijfzone.

 

 

Nieuwbouw centrumrand Putten

Nieuwbouw centrumrand Putten

 • Datum: 26/11/2014

In de kern Putten bestaan er plannen op de hoek Verlengde Dorpsstraat - Bakkerstraat aan de noordoostelijke rand van het centrum de verouderde bebouwing te vervangen door nieuwbouw. De plannen voorzien in het realiseren van winkels en een tweetal appartementen. Zoals vaak bij dit soort ontwikkelingen is de parkeersituatie punt van discussie. In opdracht van de gemeente Putten hebben wij de parkeerbehoefte van de nieuwe voorzieningen bepaald en een vergelijking gemaakt met de bestaande situatie. De bestaande parkeersituatie hebben wij bepaald aan de hand van kengetallen en op basis van onderzoek. Er is namelijk een groot verschil tussen theorie en praktijk omdat de te vervangen bebouwing niet meer in gebruik is. Op basis van het onderzoek is tevens bepaald of er in de omgeving voldoende ruimte is om de parkeerbehoefte op te vangen als op eigen terrein onvoldoende parkeerruimte kan worden gerealiseerd. De gegevens uit ons onderzoek vormen mede de basis voor de omgevingsvergunning die noodzakelijk is om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

 

 

Verkeerskundig adviseur WTC

Verkeerskundig adviseur WTC

 • Datum: 22/10/2014

De Zuidas in Amsterdam is volop in beweging. WTC Amsterdam wil actief meedenken en werken aan het bereikbaar houden van de Zuidas voor alle vervoerswijzen. BVA helpt het WTC bij het toetsen van de (ruimtelijke) plannen in het gebied van de Zuidas op de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij het beoordelen en opzetten van verkeersstudies. Maar meer nog vormt BVA een vraagbaak voor het WTC waarbij wij pro-actief meedenken en de ontwikkelingen in het gebied volgen. BVA helpt het WTC bij het uitwerken van voorstellen en ideeën om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de bereikbaarheid op de Zuidas.

 

 

Verkeersstudie Kanaaldijk Heerde

Verkeersstudie Kanaaldijk Heerde

 • Datum: 08/10/2014

Het Apeldoorns Kanaal wordt al enige decennia niet meer gebruikt door de beroepsvaart en heeft in die zin geen functie meer. Ruim 10 jaar geleden is het idee opgevat om het kanaal weer bevaarbaar te maken, maar dan vooral voor de recreatieve vaart. Deze ambitie bleek destijds, mede vanwege de hoge kosten, te hoog gegrepen. Onlangs is het plan weer opgevat en is besloten te starten met het deel dat door de gemeenten Heerde en Hattem loopt. In de visie die is opgesteld krijgt het kanaal een eigen rol in het toeristisch perspectief en wordt het tegelijkertijd stevig ingebed in zijn omgeving. Het beperken van het autoverkeer op de Kanaaldijk, om het recreatieve fietsen aantrekkelijk te maken, is hierin een belangrijke factor.
De gemeente Heerde heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om de verkeerskundige effecten hiervan in beeld te brengen.

 

 

Uitwerking varianten Nieuwveenselanden-N375

Uitwerking varianten Nieuwveenselanden-N375

 • Datum: 30/09/2014

Onlangs hebben wij in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke vormen van de aansluiting Nieuwveenselanden-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld. Hierbij hebben wij niet alleen gekeken naar verkeerskundige aspecten (afwikkeling, verkeersveiligheid etc), maar ook naar stedenbouwkundige/landschappelijke effecten, de impact op natuur en milieu en de kosten van diverse varianten.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is BVA nu gevraagd een vervolgstudie uit te voeren naar de meest optimale vormgeving van de aansluiting Nieuwveenselanden-N375. De studie moet in meer detail duidelijkheid geven over de mate van afwikkeling in verschillende situaties en de robuustheid van de oplossing. Aspecten die tevens een rol spelen in de afweging zijn de ruimtebehoefte, realiseringskosten en de inpasbaarheid van de fietsroute tussen Nijeveen/Nieuwveenselanden en het centrum van Meppel. Voor deze studie werken wij onder meer het verkeerskundig ontwerp voor een drietal varianten nader uit en voeren wij statische en dynamische modelberekeningen met de bijbehorende analyses uit.

 

 

Advies profiel Dorpsstraat

Advies profiel Dorpsstraat

 • Datum: 21/08/2014

De Dorpsstraat in Heerde is de belangrijkste winkelstraat in het dorp. Op deze weg geldt éénrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer, met een informele fietsstrook in de tegenrichting. De gemeente wil de straat opnieuw inrichten en wil weten welke breedte minimaal nodig is om het fietsverkeer in beide richtingen veilig te kunnen afwikkelen. BVA Verkeersadviezen werd gevraagd hierover te adviseren. Wij tekenen voor de meest kritieke plekken een aantal profielen, waarbij we steeds rekening houden met de benodigde verkeersruimte voor de verschillende weggebruikers (fietsers, personenauto's, bevoorradingsverkeer). Op basis hiervan krijgt de gemeente inzicht in de mogelijkheden om de ruimte voor het winkelend publiek te optimaliseren zonder al te grote concessies te doen aan de verkeersveiligheid.

 

 

Evaluatie verkeerssituatie Brede School

Evaluatie verkeerssituatie Brede School

 • Datum: 02/07/2014

In de gemeente Heerde hadden omwonenden grote bezwaren tegen de bouw van een Brede School; bezwaren die voor een groot gedeelte betrekking hadden op de verkeerstoename en verkeersveiligheid. Om die reden werd aan de bewoners en bezwaarmakers beloofd een jaar na ingebruikname van de school een brede evaluatie van de verkeerssituatie uit te voeren. BVA Verkeersadviezen voerde deze evaluatie uit. Op basis van enquetes onder buurbewoners en verkeersouders, visuele waarnemingen, fiets- en autotellingen, snelheidsmetingen en parkeer(druk)metingen kon de conclusie worden getrokken dat de verkeerssituatie alleszins veilig en acceptabel was, al bleken voor enkele kleinere kwesties ook nog optimalisaties mogelijk.

 

 

Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

 • Datum: 23/06/2014

De gemeente Epe heeft ons opdracht gegeven om als pilot een verkeerscirculatieplan op te stellen om te kunnen gebruiken bij een grote brand op de Veluwe. De pilot heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Emst, waarin zich een groot aantal recreatieve voorzieningen (campings) bevindt. Het doel is om te komen tot een plan waarin de evacuatieroutes, de aanrijroutes voor de hulpdiensten en de toegankelijkheid van het gebied zijn weergegeven. In 2008 bleek namelijk uit onderzoek dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe groot is. Sinds dit onderzoek is veel gebeurd om natuurbranden te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken. Hierbij is vooral ingezet op communicatie en risicobewustwording, maar er is ook de nodige aandacht besteed aan de bestrijding van dergelijke branden. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er een onbeheersbare brand ontstaat, waarbij mogelijk ook delen van de Veluwe moeten worden geëvacueerd. Voor de hulpverlening is snelle bereikbaarheid van het gebied door de hulpdiensten in zo’n geval cruciaal. Dit betekent dat door de hulpdiensten geen hinder moet worden ondervonden die kan leiden tot vertraging. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan hinder door de personen die uit het gebied moeten worden geëvacueerd, maar ook aan hinder door mensen die ter plaatse een kijkje willen nemen (ramptoeristen). De toegankelijkheid heeft dan vooral betrekking op de wegen en paden in het bosgebied die door de brandweer gebruikt kunnen worden. De planvorming vindt in nauw overleg plaats met de brandweer (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, VNOG), de politie, de beheerders van de recreatieve voorzieningen in het gebied en de gemeente Epe.

 

 

Motel Kampen

Motel Kampen

 • Datum: 19/05/2014

Er bestaan plannen om aan de westzijde van Kampen nabij de aansluiting met de N50 een motel te realiseren. Het motel zal worden gebouwd naast de VMBO school Ichtus college VIA. Door het toevoegen van een nieuwe voorziening zal er een wijziging in de parkeervraag optreden in het gebied. Het is belangrijk dat er in de omgeving van de aanwezige school en het nog te realiseren motel in de toekomst geen parkeerproblemen gaan ontstaan. In opdracht van de ontwikkelaar van het hotel (handelsonderneming Prins BV) en stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard hebben wij een plan opgesteld om te komen tot een optimaal gebruik van de aanwezige parkeervoorzieningen en het realiseren van voldoende, maar niet te veel nieuwe parkeerplaatsen. Hiermee is bereikt dat de omgeving van het motel maximaal groen kan worden ingericht en de landschappelijke aantasting zoveel als mogelijk kan worden beperkt.

 

 

BVA is verhuisd!

BVA is verhuisd!

 • Datum: 12/05/2014

BVA Verkeersadviezen werkt vanaf nu vanuit een nieuw kantoor in Zwolle, op 3 minuten wandelen vanaf het NS station. U kunt op ons blijven rekenen als vertrouwde partner op het gebied van verkeersbeleid, fietsbeleid, verkeersveiligheid, verkeerscirculatie, parkeren en verkeersontwerpen. Kortom: u kunt bij ons terecht voor een helder advies over alle vraagstukken op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Nieuwsgierig? U bent altijd van harte welkom voor een bezoek aan ons nieuwe pand!


 

 

Verkeersveiligheid schoolomgevingen

Verkeersveiligheid schoolomgevingen

 • Datum: 06/05/2014

Aan de noordwestzijde van Coevorden bevindt zich een aantal basisscholen. De gemeente Coevorden voert samen met deze scholen een actief beleid om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten. Hiervoor worden diverse educatieve projecten uitgevoerd. Aanvullend hierop zijn er enkele infrastructurele maatregelen gewenst in de omgeving van de scholen. In opdracht van en samen met de gemeente Coevorden hebben wij de omgeving van de vijf scholen geobserveerd tijdens het halen en brengen van leerlingen. Op basis van deze observaties is een aantal knelpunten naar voren gekomen. Wij hebben aan de hand van de bevindingen een maatregelenpakket opgesteld, waarmee met beperkte financiële middelen en op korte termijn (quick wins) verbetering van de verkeersveiligheidssituatie gerealiseerd kan worden.

 

 

Verkeersstudie ontsluiting HAN - Nijmegen

Verkeersstudie ontsluiting HAN - Nijmegen

 • Datum: 29/04/2014

In opdracht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bestudeert BVA een tweetal ontsluitingsstructuren voor de nieuwbouw van de Faculteit Arnhem Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is dat de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling (lokaal en bovenlokaal) en verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. Het beoordelen van de verschillende ontsluitingsstructuren heeft plaatsgevonden voor een tweetal parkeerscenario’s. De HAN heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de mogelijkheden van de veilige aansluiting te onderzoeken aan de hand van de nieuwe parkeerkentallen en een inschatting te maken van de effecten. Voor het uitvoeren van de verkeerskundige toets heeft een actualisatie plaatsgevonden van de verwachte verkeersbewegingen op wegvakken in het studiegebied Heyendaalseweg – Eduard Noyonslaan. Vervolgens is een verkeerskundige toets uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor het maatgevende moment en mede gebaseerd op de resultaten van vorige dynamische simulaties. Naar aanleiding van de uitkomsten is het verkeerskundig ontwerp nader uitgewerkt en beoordeeld op het aspect verkeersveiligheid.

 

 

Evaluatie parkeerbeleid Coevorden

Evaluatie parkeerbeleid Coevorden

 • Datum: 07/04/2014

In het centrum van Coevorden zijn de afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de realisatie van het zogenaamde ‘Hof van Coevorden’. Dit centraal in het centrumgebied liggende bouwwerk biedt plaats aan o.a. het gemeentehuis. Daarnaast zijn ook de straat Kasteel en het plein van de Ganzenhoedster heringericht. Ook in de parkeersituatie is er in het centrum een en ander veranderd. Op een aantal parkeerplaatsen in het centrumgebied is een parkeerduurbeperking ingesteld in de vorm van een parkeerschijfzone. Naast het instellen van een parkeerschijfzone is de wekelijkse markt verplaatst van de centrale parkeerplaats naar het naastgelegen autovrije deel, waardoor de markt geen parkeercapaciteit meer wegneemt. Eind 2011 heeft BVA Verkeersadviezen een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Coevorden. De bevindingen uit dit onderzoek hebben de basis gevormd voor de wijzigingen in het parkeerbeleid die onlangs zijn doorgevoerd. De gemeente Coevorden heeft ons nu opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek om de effecten van de doorgevoerde maatregelen in beeld te krijgen.

 

 

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

 • Datum: 27/03/2014

Eind 2012 is ten noorden van de kern Heerde een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Met de realisatie van de werf is een aantal gemeentelijke faciliteiten verplaatst naar deze locatie. De realisatie van de gemeentewerf staat niet op zich, maakt maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling ten noorden van het sportpark Hoornse Enk. De realisatie van de gemeentewerf heeft naar verwachting geleid tot een wijziging in het verkeersbeeld op de toeleidende wegen naar de gemeentewerf. Mede omdat omwonenden tijdens de planvorming van het gebied zich zorgen maakten over de toename van het verkeer is in 2010 een verkeersonderzoek door ons uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek is een prognose opgesteld naar de te verwachte verkeersbewegingen. Nu de gemeentewerf in functie is heeft de gemeente Heerde ons gevraagd een vergelijkbaar onderzoek als in 2010 uit te voeren om de werkelijke effecten in kaart te brengen.

 

 

Melvine Ruigrok gestart bij BVA

Melvine Ruigrok gestart bij BVA

 • Datum: 07/03/2014

BVA is versterkt met de komst van Melvine Ruigrok. Melvine studeerde in 1998 af aan de opleiding verkeerskunde (NHTV) te Breda, en volgde daarna in de periode 1998 tot 2002 de studie Sociale Geografie (specialisatie GIS/Kartografie) aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 is hij eveneens als verkeerskundige begonnen bij BVA Verkeersadviezen, toen nog in Raalte. Van 2003 tot 2008 is Melvine werkzaam geweest als adviseur geo-informatie bij Waterschap Velt en Vecht. Daar heeft hij geholpen met het opzetten van de geografische informatievoorziening. In 2008 heeft Melvine bewust de keuze gemaakt om weer volledig in het werkveld ‘verkeer en vervoer’ te gaan werken. Tussen 2008 en 2014 is hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur betrokken geweest bij uiteenlopende studies ten behoeve van project-, plan- en beleidsontwikkeling. Vanuit zijn een multidisciplinaire achtergrond is Melvine inzetbaar als allround verkeerskundige met een brede blik naar andere werkvelden. Hij heeft grote affiniteit met het opstellen van heldere beleids- en uitvoeringsplannen, en schuwt ook de techniek niet met specifieke kennis van verkeersmodellen en GIS.

 

 

Telprogramma Nijkerk 2014

Telprogramma Nijkerk 2014

 • Datum: 26/02/2014

Om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren, wordt in de gemeente Nijkerk op een vast aantal locaties mechanisch geteld. BVA Verkeersadviezen voert deze tellingen al vanaf 2009 voor de gemeente Nijkerk uit en heeft ook voor 2014 hiervoor opdracht gekregen. De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd op basis van een Google Maps overzichtskaart. Door een klik op een van de telpunten op de kaart wordt informatie weergegeven over dit telpunt, zoals de intensiteiten over de verschillende jaren, wegdektype, foto etc. Ook andere onderzoeksresultaten kunnen door middel van de applicatie worden gepubliceerd (bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, visuele tellingen etc.)

 

 

Sluipverkeer Kouwenaarsweg

Sluipverkeer Kouwenaarsweg

 • Datum: 17/02/2014

De Kouwenaarsweg is een ondergeschikte weg ten zuiden van Vaassen die als sluiproute wordt gebruikt. Verkeer uit het zuidelijke deel van Vaassen gebruikt deze weg om naar Apeldoorn te rijden. Door de aanwonenden wordt de belasting van de weg als hinderlijk en onveilig ervaren. Daarnaast heeft het veelvuldige gebruik van de weg bermschade tot gevolg. Redenen voor de gemeente Epe om op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om het sluipverkeer tegen te gaan en de bereikbaarheid van het buitengebied zoveel als mogelijk te garanderen. De aansluitingen van de ondergeschikte wegen op het hoofdwegennet hebben hierbij speciale aandacht.

 

 

Herstructurering fietsroute Coevorden

Herstructurering fietsroute Coevorden

 • Datum: 03/02/2014

De gemeente Coevorden streeft naar een toename van het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom. Om dit gebruik te bevorderen is in het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan een aantal (hoofd)fietsroutes aangewezen. Een van deze routes is de verbinding tussen de Dalerallee en de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Langs deze route bevindt zich een aantal basisscholen. Reden waarom de route veelvuldig wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en de veiligheid een hoge prioriteit heeft. De route bestaat in de huidige situatie uit vrijliggende paden, soms eenzijdig soms tweezijdig, en in een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de rijbaan. Op delen heeft de route voorrang, maar op delen ook niet. Kortom een weinig consistente vormgeving. In opdracht van de gemeente Coevorden hebben wij een herinrichtingsvoorstel voor deze route opgesteld met als doel het creëren van een kwalitatief hoogwaardiger route en het geven van meer prioriteit aan het fietsverkeer. Het uiteindelijke resultaat is een route die bestaat uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten, waarop de voorrang ten gunste van de fietser is geregeld. Hierbij is de ligging van de fietspaden zo gekozen dat er zo min mogelijk conflicten met het overige verkeer plaatsvinden.

 

 

Kruispuntreconstructie Wezep

Kruispuntreconstructie Wezep

 • Datum: 11/12/2013

De afwikkeling en verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de Zuiderzeestraatweg, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat in de kern Wezep laten te wensen over. De Zuiderzeestraatweg is de van oudsher centrale as door de kern Wezep, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat ontsluiten het centrum en de woonwijk. In het verleden is, na de realisering van de Rondweg, de functie van de Zuiderzeestraatweg als hoofdontsluitingsroute voor de kern Wezep wat minder geworden en is besloten op het kruispunt een plateau te realiseren. De voorrangssituatie is hierbij nog steeds geregeld in het voordeel van de Zuiderzeestraatweg. Mede door de realisatie van het Agnietencollege in Wezep-Noord is er vooral in de ochtendspits sprake van een grote concentratie overstekende scholieren. Dit, in combinatie met de relatief hoge intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de Zuiderzeestraatweg, leidt tot verkeersveiligheids- en afwikkelingsproblemen. Met betrekking tot het laatste aspect gaat het hierbij vooral over de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg door langzaam verkeer. Om de geschetste problemen op lossen wil de gemeente Oldebroek het kruispunt reconstrueren. Om een afgewogen keuze te kunnen maken heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen om te bepalen welke kruispuntvorm gewenst is.

 

 

Spoedklus Amsterdam

Spoedklus Amsterdam

 • Datum: 25/11/2013

Op maandag 4 november werden we gebeld door AKD advocaten of we op dinsdag 5 en woensdag 6 november in opdracht van een supermarkt een parkeerdrukonderzoek (parkeertelling) konden uitvoeren in de Eerste en Tweede van Swindenstraat in Amsterdam. Doordat we beschikken over een vaste groep van veldwerkers en BVA zich kenmerkt door slagvaardigheid en flexibiliteit konden we AKD van dienst zijn en lukte het om op beide dagen tussen 9.00 en 20.00 uur de parkeerdruk te registeren. In dezelfde week zijn ook de resultaten gerapporteerd. 

 

Hoogwatergeul IJssel

Hoogwatergeul IJssel

 • Datum: 25/10/2013

Een van de projecten die in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt gerealiseerd is de Hoogwatergeul Wapenveld-Veessen. De hoogwatergeul wordt ter hoogte van Veessen parallel aan de IJssel aangelegd en zal bij (zeer) hoogwater met de IJssel gaan meestromen om op deze manier de waterstanden in de IJssel te verlagen en wateroverlast te voorkomen. Als de hoogwatergeul gaat meestromen, ontstaat tussen de hoogwatergeul en de IJssel een soort eiland, dat nog via twee bruggen te bereiken is. In het verleden hebben wij aan de hand van het opstellen van bereikbaarheids-isochronen bepaald welke effecten dit heeft op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Mede op basis hiervan is gekozen voor de vormgeving die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Inmiddels is het project in een vergevorderd stadium en is opdracht verleend om tot uitvoering over te gaan. Door het waterschap Vallei en Veluwe zijn wij gevraagd voorafgaand en tijdens de uitvoering alle stappen in dit traject verkeerskundig te toetsen. Wij toetsen daarbij de wijze waarop de aannemer de eisen uit de vraagspecificatie vertaalt naar het uiteindelijke en definitieve ontwerp.

 

 

Bestemmingsplan Nijkerkerveen

Bestemmingsplan Nijkerkerveen

 • Datum: 26/09/2013

De gemeente Nijkerk is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Nijkerkerveen (Nijkerkerveen deelplan 2 fase 1). Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan voeren wij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit dat bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderzoek bestaat uit het berekenen van de verkeersgeneratie voor het plangebied, het in beeld brengen van de consequenties voor de belasting van het bestaande wegennet in de (directe) omgeving van het plangebied en het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Het laatste onderzoek is een wettelijke verplichting voortkomend uit de Wet geluidhinder.

Hoe de intensiteiten in de directe omgeving van het plangebied gaan veranderen, is bepaald met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Nijkerk, waarin de ontwikkeling van de woonwijk is ingebracht. De gewijzigde intensiteiten dienen tevens als input voor het akoestische onderzoek. Het akoestisch onderzoek moet aantonen of de realisatie van de woonwijk valt binnen de wettelijke kaders ten aanzien van het wegverkeerslawaai. Hierbij wordt aandacht besteed aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en aan de geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen, waarop een wijziging ten gevolge van de realisatie van de wijk mag worden verwacht. Indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de bestaande en/of nieuwe woningen wordt overschreden, dan dienen de effecten van geluidreducerende maatregelen inzichtelijk te worden gemaakt.

 

 

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

 • Datum: 09/07/2013

De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen om de verkeerskundige effecten van deze afsluiting voor de wegen in de gemeente Oldebroek inzichtelijk te maken. Om de huidige verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in beeld te krijgen, is een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarbij de kentekens van vrachtverkeer zijn geregistreerd. Daarnaast zijn mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. Aan de hand van deze registraties wordt een verkeersprognose opgesteld van de effecten die het afsluiten van de Bovendwarsweg voor vrachtverkeer heeft.

 

 

Kruispuntanalyse en simulatie Nurksweg

Kruispuntanalyse en simulatie Nurksweg

 • Datum: 03/07/2013

In opdracht van ons zusterbedrijf Ligtermoet & Partners maakten wij een gedetailleerde analyse van het kruispunt R. Nurksweg/Camera Obscuraweg in de gemeente Haarlem. Wij deden o.a. mechanische en visuele kruispunttellingen. Vervolgens zijn capaciteitsberekeningen uitgevoerd. Deze gegevens zijn door Ligtermoet & Partners verwerkt in een advies over de R. Nurksweg.

 

 

Evaluatie Brede School Heerde

Evaluatie Brede School Heerde

 • Datum: 27/06/2013

Eind vorig jaar is de Brede School-west in Heerde geopend. De aanwezigheid van deze voorziening brengt een gewijzigde verkeersafwikkeling met zich mee en de gemeente vindt het wenselijk om de verkeerssituatie te evalueren. Wij gaan dit met plezier uitvoeren en zorgen dat alle onderzoeken voor de zomervakantie gereed zijn. Hierbij wordt niet alleen naar het parkeren en halen en brengen van kinderen met personenauto’s gekeken, maar ook naar oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.

Voor de evaluatie maken we gebruik van de subjectieve beeldvorming en objectieve registraties. De subjectieve beleving van de gebruikers van de schoolomgeving gaan wij achterhalen door een gesprek met de schoolleiding en de verkeersouders te voeren en enquêtes te verdelen onder de ouders van de kinderen en onder de bewoners in de omgeving van de school. De objectieve registraties bestaan uit een inventarisatie en schouw ter plaatse, een parkeeronderzoek (motorvoertuigen), een stallingsonderzoek (fietsen) en mechanische verkeerstellingen.

 

 

Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

 • Datum: 04/06/2013

In de Structuurvisie centrum Vaassen is de wens voor een autoluw centrumgebied nadrukkelijk aanwezig. Hiervoor zijn een aantal maatregelen voorgesteld, nl. het afsluiten van de doorgaande route door het centrum en de aanpassing van een aantal kruispunten. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Epe gevraagd om een reconstructievoorstel uit te werken voor een tweetal kruispunten hiervan die momenteel voorzien zijn van een verkeersregelinstallatie.

Om inzicht te krijgen in de huidige en de te verwachten verkeersstromen worden in juni 2013 mechanische verkeerstellingen uitgevoerd, gecombineerd met visuele kruispunttellingen en een kentekenonderzoek. Op basis van de resultaten wordt een prognose gemaakt van de verkeersbelasting per kruispunt met een capaciteitsberekening. Vervolgens worden per kruispunt een aantal ontwerpvarianten opgesteld.

 

 

Fietsonderzoek gemeente Hoorn

Fietsonderzoek gemeente Hoorn

 • Datum: 30/05/2013

In de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” van maart 2011 zijn het fietsbeleid, de knelpunten en de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets te vergroten opgenomen. Meerdere knelpunten hebben betrekking op het stallen van de fiets. De gemeente Hoorn heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een advies uit te brengen over het benodigd aantal stallingsplaatsen in de binnenstad. Hiervoor zal in overleg met de Fietserbond en afdeling Openbare Ruimte van de gemeente een grootschalig stallingsonderzoek in de binnenstad worden uitgevoerd. Vooraf wordt door BVA geïnventariseerd wat het aantal openbare fietsstallingen is, welke type het betreft en wat de kwaliteit hiervan is. Daarna wordt op meerdere dagen het aantal gestalde fietsen genoteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende manieren van stallen / parkeren van de fiets. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van voldoende stallingsmogelijkheden met voldoende kwaliteit op de juiste locatie, of dat er behoefte is aan meer stallingsmogelijkheden en/of andere locaties. Met het uiteindelijke advies wordt eveneens rekening gehouden met de toekomstige behoefte en ontwikkelingen.

 

 

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

 • Datum: 23/05/2013

De gemeente Haren is samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen bezig het bestaande transferium aan de noordzijde van Haren uit te breiden. Het transferium dat nu nog bestaat uit circa 380 parkeerplaatsen zal, vanwege het grote succes van deze voorziening, meer dan eens zo groot worden. De uitbreiding van het transferium vindt plaats ten noorden van de bestaande voorziening. Op deze locatie wordt ook een bedrijvenpark (Nesciopark) gerealiseerd. Zowel het verkeer van en naar het bedrijvenpark als naar het transferium zal het lokale wegennet van Haren gaan belasten. In opdracht van en samen met de gemeente Haren heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek gedaan naar de meest gewenste ontsluiting van het nieuwe transferium en de effecten die beide voorzieningen hebben op het lokale wegennet. Door middel van dynamische modelsimulaties zijn de effecten van verschillende varianten inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gekomen tot de (verkeerskundig) meest gewenste ontsluitingsstructuur. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande wegennet, om zowel het transferium als het bedrijvenpark ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.

 

 

Parkeeronderzoek Goor

Parkeeronderzoek Goor

 • Datum: 15/05/2013

De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht zou moeten worden. Door de belanghebbenden is tevens aangegeven dat het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde parkeeronderzoek uit 2010 onvoldoende actueel is om de voorgenomen plannen op te baseren. Op basis daarvan heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd voor het opnieuw uitvoeren van dit parkeeronderzoek. Daarnaast is advies gevraagd over het invoeren van een parkeerduurbeperking op de genoemde terreinen uit het Masterplan Goor.

 

 

Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

 • Datum: 08/05/2013

De gemeente Voorschoten is van plan om de wijk Vlietwijk in Voorschoten her in te richten. Aan de hand van door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde mechanische verkeerstellingen in december 2012 en een inventarisatie onder de bewoners, waaruit knelpunten naar voren zijn gekomen, heeft de gemeente Voorschoten een maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen leiden voor een deel tot een gewijzigde ontsluitingsstructuur van de wijk. Zo wordt voorgesteld op een aantal wegen éénrichtingverkeer in te stellen en wordt een aantal wegen (in dit geval bruggen) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor de besluitvorming over deze maatregelen is een nadere onderbouwing en onderzoek gewenst, waarvoor BVA Verkeersadviezen is gevraagd. BVA Verkeersadviezen heeft aanvullende mechanische tellingen en een beperkt kentekenonderzoek uitgevoerd (i.v.m. mogelijk sluipverkeer) en is momenteel bezig met het uitwerken van het advies over de voorgestelde maatregelen.

 

 

Veldwerkonderzoek

Veldwerkonderzoek

 • Datum: 04/04/2013

Eén van de pijlers van BVA Verkeersadviezen is veldwerk (onderzoek en analyse). Voorbeelden hiervan zijn mechanische en/of visuele verkeerstellingen, herkomst- en bestemmingsonderzoeken en verkeersveiligheidsanalyses. Naast grootschalige onderzoeken zoals het gedurende zeven maanden op 100 verschillende locaties in Nijkerk mechanisch tellen, is BVA flexibel om kleinschalige projecten snel en adequaat uit te werken. Zo is recent in Nunspeet een kentekenonderzoek voor een klein gebied verricht; in Epe en Heerde is op meerdere locaties mechanisch en visueel geteld in het kader van advies en/of ontwerpprojecten. Daarnaast zijn voor specifieke locaties in de gemeente Spaarndam en Ommen verkeersveiligheidsanalyses uitgewerkt. Ook interesse? Neem dan contact met ons op.

 

 

Verkeersmodel Heerde

Verkeersmodel Heerde

 • Datum: 21/03/2013

In de gemeente Heerde spelen in het centrum diverse plannen en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om o.a. om de bouw van een Multifunctionele accommodatie (MFA), de herontwikkeling van de locatie van de oorspronkelijke gemeentewerf en wijzigingen in de verkeersstructuur en in de parkeersituatie. Daarnaast is er de wens van een verkeersluwer centrum van Heerde.
Om de verkeerskundige effecten van deze plannen inzichtelijk te maken, adviseren wij samen met ons zusterbedrijf Ligtermoet & Partners over de verkeersituatie en stellen wij een lokaal verkeersmodel op voor de kern Heerde. Dit verkeersmodel, dat mede is gebaseerd op een groot aantal door ons uitgevoerde verkeerstellingen op de wegen binnen de kern, vormt een hulpmiddel om de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen op het wegennet vast te stellen. Aan de hand hiervan kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt voor het wel of niet uitvoeren van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersmaatregelen.

 

 

Tellen op 100 locaties in Nijkerk

Tellen op 100 locaties in Nijkerk

 • Datum: 31/01/2013

Om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren, wordt in de gemeente Nijkerk op een vast aantal locaties mechanisch geteld. BVA Verkeersadviezen voert deze tellingen al vanaf 2009 voor de gemeente Nijkerk uit en heeft ook voor 2013 hiervoor opdracht gekregen. Naast dit telprogramma wordt dit jaar voor het eerst ook een webapplicatie verzorgd waarop op basis van Google Maps een overzichtskaart wordt gepresenteerd. Middels een klik op de kaart telpunten wordt informatie weergegeven over dit telpunt, zoals de intensiteiten over de verschillende jaren, wegdektype, foto’s etc. Ook andere onderzoeksresultaten kunnen in de toekomst door middel van de applicatie worden gepubliceerd (bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, visuele tellingen enz.)

 

 

Carpoolplaats Nijkerk

Carpoolplaats Nijkerk

 • Datum: 11/12/2012

De gemeente Nijkerk overweegt op haar grondgebied een carpoolplaats te realiseren in de directe omgeving van de A28. Hiervoor heeft de gemeente een zestal potentiële locaties op het oog. De gemeente Nijkerk heeft aan ons gevraagd nut en noodzaak van een carpoolplaats te bepalen en de meest gewenste locatie voor deze voorziening vast te stellen. De toetsing zal plaatsvinden op een groot aantal aspecten, waarbij bereikbaarheid, ruimtebehoefte en overlast voor de omgeving belangrijke afwegingscriteria zijn. Naast de genoemde criteria is de mogelijkheid om de carpoolplaats te combineren met een verzorgingsplaats voor vrachtverkeer een aspect dat een rol kan spelen in de afweging. Langs de A28 tussen Zwolle en Amersfoort ontbreekt namelijk een verzorgingsplaats voor vrachtverkeer. Deze faciliteit is nodig om vrachtwagenchauffeurs de mogelijkheid te bieden uit te rusten en te voldoen aan de rijtijdenwet. Het doel van de studie is het inzichtelijk maken van de omvang en meest geschikte locatie voor de carpoolplaats en de inrichting hiervan en het inzichtelijk maken van de combinatiemogelijkheden met een verzorgingsplaats voor vrachtverkeer.

 

 

Winkelcentrum Zuiderkade Emmeloord

Winkelcentrum Zuiderkade Emmeloord

 • Datum: 08/11/2012

De gemeente Noordoostolder en Proplan-ontwikkeling zijn bezig met het revitaliseren van het winkelgebied Zuiderkade. Een van de eerste maatregelen is de realisatie van een Lidl supermarkt met bijbehorende parkeervoorziening. Wij zijn door Proplan-ontwikkeling gevraagd het parkeerterrein en de ontsluiting hiervan vorm te geven. De ontwerpopgave is vooral het op veilige wijze aansluiten op de hoofdwegenstructuur en het op eenduidige wijze vormgeven van de parkeerplaats. De randvoorwaarden hierbij zijn het realiseren van voldoende parkeercapaciteit en het beperken van de ruimtebehoefte en de kosten.


 

 

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

 • Datum: 08/11/2012

De gemeente Heerde is van plan een aantal (ondergeschikte) wegen in het buitengebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze behoefte komt voort uit oneigenlijk gebruik van deze wegen, wat leidt tot hinder en verkeersonveiligheid. Naast fysieke maatregelen die moeten worden getroffen, moeten ook verkeersbesluiten worden opgesteld. De gemeente Heerde heeft ons gevraagd deze verkeersbesluiten op te stellen. En daarbij ook het overleg met alle belanghebbenden te voeren, opdat draagvlak voor de maatregelen ontstaat en optimaal rekening wordt gehouden met de wensen van de direct betrokkenen.


 

 

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

 • Datum: 05/11/2012

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle-Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn alleen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelcapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten zijn wij bezig met het bepalen van de noodzakelijke maatregelen. Hierbij richten wij ons niet alleen op de bestaande aansluitingen, maar worden ook nieuwe aansluitingen niet uitgesloten. Met behulp van dynamische modelsimulaties wordt de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naaste afwikkeling komen ook de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit) in deze studie aan bod. Het doel van deze studie is om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.

 

 

Fietsnota Epe

Fietsnota Epe

 • Datum: 05/11/2012

In opdracht van de gemeente Epe hebben wij een fietsnota opgesteld. Deze nota heeft in nauwe samenwerking met de Fietsersbond afdeling Epe vorm gekregen. Het doel van deze nota was enerzijds om een sluitend toekomstvast netwerk te verkrijgen, dat aansluit op het regionale fietsnetwerk en de recreatieve knooppuntroutes. De fietsnota bevat naast het gewenste netwerk, waarbij onderscheid is gemaakt in primaire en secundaire routes (zowel utilitair als recreatief), ook de knelpunten op deze routes en een bijbehorend maatregelenpakket. Hierbij is gekozen voor een pragmatische aanpak en prioritering. Dit betekent dat voor de komende jaren alleen de maatregelen zijn opgenomen die de zeer ernstige knelpunten oplossen. Bij de overige gewenste maatregelen heeft vooral de (mate van co) financiering een rol gespeeld bij de prioritering. Tevens is maximaal aangesloten bij werkzaamheden die de komende jaren op de betreffende routes vanuit ander perspectief (riolering, onderhoud, overdracht) plaats zullen vinden.


 

 

Fietsroute Zuiderlaan Meppel

Fietsroute Zuiderlaan Meppel

 • Datum: 05/11/2012

De Zuiderlaan in Meppel is een belangrijke verbindingsroute tussen de wijk Koedijkslanden en de meer westelijk gelegen wijk Bergierslanden en het centrum van Meppel. Onlangs is het eerste deel van de route heringericht en vormgegeven als fietsstraat. Nu is de rest aan de beurt. Wij zijn gevraagd door de gemeente Meppel om voor de Zuiderlaan een inrichtingsvoorstel te maken. Hierbij zijn niet alleen de vormgeving van de weg en de voorzieningen van belang, maar ook de ruimtelijke inpassing. Deze opdracht voeren wij daarom samen met bureau Hollema uit. Het doel van de gemeente Meppel is eenheid en herkenbaarheid in de (fiets)route te creëren. Complicerende factoren hierbij zijn de zeer verschillende omgevingen waarin de wegen zich bevinden en het voorzieningenniveau langs deze wegen. Tevens sluit het bedrijventerrein Ezinge aan op de Zuiderlaan. Ook dit is een aspect dat een plaats moet krijgen binnen de studie.

 

 

Inrichtingsplan Unilocatie Epe

Inrichtingsplan Unilocatie Epe

 • Datum: 05/11/2012

Aan de noordwestzijde van de kern Epe wordt de realisatie van een unilocatie voorzien: twee basisscholen, een kinderdagverblijf en het dorpshuis. De unilocatie bevindt zich in de directe omgeving van het sportpark Wachtelenberg, waar een voetbalvereniging, een hockeyclub en een atletiekvereniging gevestigd zijn. Wij hebben in opdracht van de gemeente Epe, samen met de direct aanwonenden en de overige belanghebbenden (gebruikers nieuwe voorzieningen) een inrichtingsplan opgesteld. Het plan voorzien in een optimale wijze van dubbelgebruik van de aanwezige en nog te realiseren infrastructurele voorzieningen.


 

 

Maatregelenpakket kruispunt N36-Beerzerweg

Maatregelenpakket kruispunt N36-Beerzerweg

 • Datum: 05/11/2012

Het kruispunt van de N36, de verbinding tussen Almelo en de N48 ten noorden van Ommen, met de Beerzerweg is al jaren een ongevallenlocatie. Op deze rijksweg zijn in het verleden een aantal ‘tijdelijke’ maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, met als doel op termijn een definitief maatregelenpakket door te voeren. Die maatregelen hebben een positief effect gehad, maar de vormgeving van het kruispunt voldoet niet aan de Duurzaam veilig uitgangspunten en blijft daarmee een potentieel zeer onveilige locatie. Zeker nu de omlegging van de N36 aan de noordzijde van Ommen gereed is en een verdere toename van de intensiteit wordt verwacht, zal de oversteekbaarheid van het kruispunt verder verslechteren. In opdracht van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en Rijkswaterstaat Oost-Nederland zijn wij gevraagd, de verkeers(veiligheids)stituatie te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het planproces wordt met de gezamenlijke opdrachtgevers vormgegeven, waarbij ook de plaatselijke belangen een belangrijke rol spelen.

 

 

BVA samen met Ligtermoet & Partners en Timenco BVA samen met Ligtermoet & Partners en Timenco BVA samen met Ligtermoet & Partners en Timenco

BVA samen met Ligtermoet & Partners en Timenco

 • Datum: 27/09/2012

BVA Verkeersadviezen maakt voortaan onderdeel uit van de combinatie Ligtermoet & Partners / Timenco. Naast de twee adviesbureaus in verkeersbeleid in Gouda en Leuven, is het in Zwolle gevestigde BVA een complementair bedrijf. Ligtermoet & Partners en Timenco zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren, vastleggen en evalueren van verkeers- en vervoerbeleid, voor zowel gemeenten en regio’s als provincies en rijk en af en toe Europa.
BVA vult dit op een concreter niveau aan met:

Veldwerk en onderzoek: verkeerstellingen, herkomst/bestemmingsonderzoek, snelheidsmetingen, parkeerdruk en -duurmetingen, enquêtes.

Verkeers-en milieumodellering: statische en dynamische verkeersmodellen, capaciteit en doorstroming, geluidsberekeningen en -onderzoek, luchtkwaliteit.
Ontwerp: ontwerp van wegen, kruispunten en rotondes, traverses, parkeervoorzieningen, openbare ruimte en daaruit voortvloeiende verkeerskundige adviezen.

Samen kunnen de drie zusterbedrijven hun klanten nu ondersteuning bieden op alle facetten van verkeers- en vervoerbeleid. Ter verduidelijking van de onderlinge band krijgt BVA een nieuw logo.